05208 - Rxl-dbg Demu Pass Special Train Running Status
Current Train Location: Darbhanga Jn (DBG) Running 2 Mins Late
station Sch. Arr/Act. Arr. Sch. Dep/Act. Dep. PF
On-Time
Origin 04:40 am/04:40 am -
On-Time
04:44 am/04:44 am 04:45 am/04:45 am -
9 Mins Late
04:51 am/05:00 am 04:52 am/05:01 am -
9 Mins Late
04:58 am/05:07 am 04:59 am/05:08 am -
9 Mins Late
05:05 am/05:14 am 05:06 am/05:15 am -
9 Mins Late
05:22 am/05:31 am 05:23 am/05:32 am -
9 Mins Late
05:31 am/05:40 am 05:32 am/05:41 am -
9 Mins Late
05:46 am/05:55 am 05:47 am/05:56 am -
9 Mins Late
05:51 am/06:00 am 05:52 am/06:01 am -
9 Mins Late
05:59 am/06:08 am 06:00 am/06:09 am -
9 Mins Late
06:08 am/06:17 am 06:09 am/06:18 am -
9 Mins Late
06:18 am/06:27 am 06:19 am/06:28 am -
9 Mins Late
06:25 am/06:34 am 06:26 am/06:35 am -
9 Mins Late
06:32 am/06:41 am 06:33 am/06:42 am -
9 Mins Late
06:38 am/06:47 am 06:39 am/06:48 am -
9 Mins Late
06:45 am/06:54 am 06:50 am/06:59 am -
9 Mins Late
06:59 am/07:08 am 07:00 am/07:09 am -
9 Mins Late
07:05 am/07:14 am 07:06 am/07:15 am -
9 Mins Late
07:12 am/07:21 am 07:13 am/07:22 am -
9 Mins Late
07:19 am/07:28 am 07:20 am/07:29 am -
9 Mins Late
07:24 am/07:33 am 07:25 am/07:34 am -
9 Mins Late
07:30 am/07:39 am 07:31 am/07:40 am -
9 Mins Late
07:36 am/07:45 am 07:37 am/07:46 am -
9 Mins Late
07:43 am/07:52 am 07:44 am/07:53 am -
9 Mins Late
07:49 am/07:58 am 07:50 am/07:59 am -
9 Mins Late
07:54 am/08:03 am 07:55 am/08:04 am -
9 Mins Late
08:00 am/08:09 am 08:01 am/08:10 am -
9 Mins Late
08:08 am/08:17 am 08:09 am/08:18 am -
9 Mins Late
08:23 am/08:32 am 08:24 am/08:33 am -
9 Mins Late
08:29 am/08:38 am 08:30 am/08:39 am -
2 Mins Late
09:00 am/09:09 am Destination -