03556 - Brka-asn Memu Pgr Special Train Running Status
Current Train Location: Asansol Jn (ASN) Running 47 Mins Late
station Sch. Arr/Act. Arr. Sch. Dep/Act. Dep. PF
On-Time
Origin 03:50 am/03:52 am -
On-Time
03:59 am/03:59 am 04:00 am/04:00 am -
5 Mins Late
04:07 am/04:12 am 04:09 am/04:14 am -
5 Mins Late
04:15 am/04:20 am 04:16 am/04:21 am -
5 Mins Late
04:21 am/04:26 am 04:22 am/04:27 am -
5 Mins Late
04:28 am/04:33 am 04:29 am/04:34 am -
5 Mins Late
04:35 am/04:40 am 04:36 am/04:41 am -
5 Mins Late
04:43 am/04:48 am 04:44 am/04:49 am -
5 Mins Late
04:53 am/04:58 am 04:54 am/04:59 am -
5 Mins Late
05:04 am/05:09 am 05:05 am/05:10 am -
5 Mins Late
05:11 am/05:16 am 05:12 am/05:17 am -
5 Mins Late
05:18 am/05:23 am 05:19 am/05:24 am -
5 Mins Late
05:23 am/05:28 am 05:24 am/05:29 am -
5 Mins Late
05:28 am/05:33 am 05:29 am/05:34 am -
5 Mins Late
05:33 am/05:38 am 05:34 am/05:39 am -
5 Mins Late
05:39 am/05:44 am 05:40 am/05:45 am -
5 Mins Late
05:54 am/05:59 am 05:56 am/06:01 am -
5 Mins Late
06:06 am/06:11 am 06:07 am/06:12 am -
5 Mins Late
07:20 am/07:25 am 07:35 am/07:40 am -
5 Mins Late
07:47 am/07:52 am 07:48 am/07:53 am -
5 Mins Late
07:54 am/07:59 am 07:55 am/08:00 am -
5 Mins Late
08:01 am/08:06 am 08:02 am/08:07 am -
5 Mins Late
08:08 am/08:13 am 08:09 am/08:14 am -
5 Mins Late
08:20 am/08:25 am 08:25 am/08:30 am -
5 Mins Late
08:33 am/08:38 am 08:34 am/08:39 am -
5 Mins Late
08:43 am/08:48 am 08:44 am/08:49 am -
5 Mins Late
08:50 am/08:55 am 08:51 am/08:56 am -
5 Mins Late
09:00 am/09:05 am 09:01 am/09:06 am -
5 Mins Late
09:06 am/09:11 am 09:07 am/09:12 am -
5 Mins Late
09:12 am/09:17 am 09:13 am/09:18 am -
5 Mins Late
09:17 am/09:22 am 09:18 am/09:23 am -
5 Mins Late
09:22 am/09:27 am 09:23 am/09:28 am -
5 Mins Late
09:27 am/09:32 am 09:28 am/09:33 am -
5 Mins Late
09:34 am/09:39 am 09:35 am/09:40 am -
5 Mins Late
09:40 am/09:45 am 09:41 am/09:46 am -
47 Mins Late
09:55 am/10:00 am Destination -