75744 - SGUJ - KIR DMU PASSENGER Train Running Status
Current Train Location: Mukuria Jn (MFA) Running 25 Mins Late
station Sch. Arr/Act. Arr. Sch. Dep/Act. Dep. PF
On-Time
Origin 04:00 am/04:00 am -
4 Mins Late
04:18 am/04:22 am 04:20 am/04:24 am -
2 Mins Late
04:33 am/04:35 am 04:35 am/04:36 am -
6 Mins Late
04:48 am/04:54 am 04:50 am/04:56 am -
6 Mins Late
05:00 am/05:06 am 05:01 am/05:07 am -
6 Mins Late
05:08 am/05:14 am 05:09 am/05:15 am -
6 Mins Late
05:16 am/05:22 am 05:18 am/05:24 am -
6 Mins Late
05:26 am/05:32 am 05:27 am/05:33 am -
6 Mins Late
05:36 am/05:42 am 05:37 am/05:43 am -
6 Mins Late
05:45 am/05:51 am 05:47 am/05:53 am -
6 Mins Late
05:55 am/06:01 am 05:56 am/06:02 am -
6 Mins Late
06:03 am/06:09 am 06:04 am/06:10 am -
6 Mins Late
06:12 am/06:18 am 06:13 am/06:19 am -
6 Mins Late
06:22 am/06:28 am 06:25 am/06:31 am -
6 Mins Late
06:34 am/06:40 am 06:35 am/06:41 am -
6 Mins Late
06:42 am/06:48 am 06:43 am/06:49 am -
6 Mins Late
06:51 am/06:57 am 06:52 am/06:58 am -
6 Mins Late
07:13 am/07:19 am 07:15 am/07:21 am -
6 Mins Late
07:23 am/07:29 am 07:24 am/07:30 am -
6 Mins Late
07:30 am/07:36 am 07:31 am/07:37 am -
6 Mins Late
07:37 am/07:43 am 07:38 am/07:44 am -
6 Mins Late
07:44 am/07:50 am 07:45 am/07:51 am -
6 Mins Late
08:00 am/08:06 am 08:02 am/08:08 am -
25 Mins Late
08:10 am/08:16 am 08:11 am/08:17 am -
6 Mins Late
08:18 am/08:24 am 08:20 am/08:26 am -
6 Mins Late
08:26 am/08:32 am 08:27 am/08:33 am -
6 Mins Late
08:34 am/08:40 am 08:36 am/08:42 am -
6 Mins Late
08:41 am/08:47 am 08:42 am/08:48 am -
6 Mins Late
08:47 am/08:53 am 08:49 am/08:55 am -
6 Mins Late
08:55 am/09:01 am 08:56 am/09:02 am -
6 Mins Late
09:01 am/09:07 am 09:02 am/09:08 am -
6 Mins Late
09:08 am/09:14 am 09:09 am/09:15 am -
6 Mins Late
10:00 am/10:06 am Destination -